KVK-FR16 Yiğit Akü Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Yiğit Akü” veya “Şirket”) , olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu (“KVK  Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

1.   Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz tarafından belirlenen faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi, faaliyetler kapsamında ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri yerine getirilebilmesi, Şirketimizin idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hizmetlerin kalitesinin artırılabilmesi, Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri, bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amacıyla elde edilmektedir.

 

Bu kapsamda işlemekte olduğumu kişisel verileriniz aşağıdaki tablodaki gibidir:

 

Kimlik bilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği,

Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

İletişim bilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;

telefon numarası, adres, e-mail gibi bilgiler

Müşteri bilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde müşterinin yetkilisi veya çalışanı ilgili kişi

hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

 

 

Müşteri işlem bilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri

kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Fiziksel               mekân güvenlik bilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere

ilişkin kişisel veriler

İşlem güvenliği bilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari yükümlülüklerin

gerçekleştirilmesinin temini amaçları için işlenen kişisel verileriniz

Risk yönetimi bilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan

yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler

Finansal bilgiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ilgili kişinin her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara

ilişkin müşterinin yetkilisi veya çalışanının kişisel verileri

Özel    nitelikli     kişisel verilerKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel

nitelikli kişisel veridir

 

 

Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Yiğit Akü’nün faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Yiğit Akü’nün akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

2.   Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Yukarı açıklanan amaçlar ile işlediğimiz kişisel verilerinizi tedarikçilerimiz, Şirket yetkililerimiz, çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

 

 

yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve kanunen  yetkili  kamu  kurumları  ve  özel  kişilerle paylaşmaktayız.

 

3.   Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi:

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

4.   Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. KVK Kanunu’nun maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
  6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

 

5.   Başvuru Hakkı

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.yigitaku.com/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

 

 

 

adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından  başvuru  sahibinden  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Full Screen