KVK-FR15 Yiğit Akü Bayi Çalışanı Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan-Ankara  adresinde mukim Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Yiğit Akü” veya “Şirket”)  tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında siz bayi yetkilisi veya çalışanlarını bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Yiğit Akü ile iş ilişkiniz kapsamında, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde yer alan amaçlarla, yurtiçindeki resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, yurt içi grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine aktarılabilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Yiğit Akü ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, e-posta, web sitesi gibi elektronik mecralardan, telefon, posta, faks, çağrı merkezi gibi kanallardan, fiziki olarak ve basılı sözleşme veya taahhütnamelerden yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5. 6. ve 8. Madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 

  1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. Maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

  1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan-Ankara adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. Maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yigitaku@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Vaşvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe yapmanız gerekli olacaktır. Başvurunuzda;

bulunması zorunludur. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Yukarıda Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni tebliğ aldım ve okudum.

 

 

Full Screen